Riaghailtean gan lagachadh

Dhearbh am Prìomh Mhinistear gun tèid bacaidhean a' choròna-bhìorais a lagachadh sa mhòr-chuid de dh'Alba bho Dhiluain.

Bheir na h-atharrachaidhean seo barrachd saorsa do dhaoine, às dèidh mhìosan de bhacaidhean.

Tha Shona Nic a' Phiocair ag aithris.