Bhòtaichean airson fògarraich

B' e taghadh na seachdain seo chaidh a' chiad fhear anns am faodadh fògarraich bhòtadh.

Chaidh a' chòir seo a thoirt do dh'fhògarraich agus do luchd-còmhnaidh bho dhùtchannan cèin an-uiridh, ged 's iad na taghaidhean Albanach a' chiad chothrom a tha air bhith aca a cleachdadh.

Tha Ailean Peutan ag aithris.