Eaglaisean air-loidhne

Am measg iomadach rud eile, bha buaidh mhòr aig bacaidhean a' choròna-bhìorais air eaglaisean agus àitean adhraidh.

Fad ghrunn mhìosan cha robh cruinneachaidhean sam bith ceadaichte - agus thàinig air eaglaisean a bhith cruthachail anns an dòigh anns an robh iad a' sgaoileadh an t-Soisgeil.

Seo Shona Nic a' Phiocair.