Eòrpa - Glaschu carbon neodrach ro 2030?

Tha Comhairle Baile Ghlaschu ag amas lùghdachadh a thoirt air na thathar a' sgaoileadh de ghasaichean carbon chun na h-ìre agus gu bheil e air a chothromachadh ro 2030. Bidh an COP 26 - cò-labhairt mhòr an UN air atharrachadh na gnàth-shìde anns a'bhaile san t-Samhainn agus tha uallach air na h-ùghdarrasan atharrachaidhean mòra a chuir an sàs air sàilleabh sin. Tha Annabel NicIllinnein air a bhith rannsachadh na cùise do dh'Eòrpa.