Dragh mu chabhsair a' Bhaile Shear

Tha muinntir a Bhaile Shear an Uibhist a Tuath den bharail nach robh an cabhsair an sin dùinte cho tric agus a tha e air a bhith bho chionn ghoirid.

Tha iad ag ràdh gu bheil stoirmean agus muir-làn ga fhàgail cunnartach agus nach fhaigh luchd-obrach air a no clann-sgoile tarsainn air uaireanan air a shailleabh.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.