Suirbhidh mun Ghàidhlig an Earra-Ghàidheal

Chuir Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid suirbhidh air chois air-loidhne airson beachd fhaighinn bho dhaoine mu fheumalachdan Gàidhlig san sgìre.

Thathar ag iarraidh air daoine sreath de cheistean a fhreagairt gus stiùir a thoirt dhan chomhairle air dè bu chòir dhaibh a bhith a' coimhead air gu sònraichte a thaobh a' chànain.

Tha barrachd aig Andreas Wolff.