Òraid mu shaoghal craolaidh na Gàidhlig

Cò às a thàinig saoghal craolaidh na Gàidhlig agus ciamar a thèid a leasachadh airson dèiligeadh ri dùbhlain a' chànain an-diugh?

Mar bhall de Chomataidh Telebhisein Gàidhlig, bha an t-Ollamh Mata MacÌomhair mar phàirt den iomairt bhon tigeadh an uairsin BBC Alba.

Tha e air a bhith bruidhinn ri Leabharlann Nàiseanta na h-Alba mu mar a thòisich e - agus a bheachdan air na tha ro chraoladh Gàidhlig.

Seo Niall Bartlett.