BBC Naidheachdan

'Stiùireadh is structar ùr a dhith' 'son leasachadh na Gàidhlig

Tha stiùireadh agus structar ùr a dhìth airson leasachadh na Gàidhlig a thoirt air adhart aig ìre ionadail sna h-Eileanan.

Sin a rèir a' chomhairliche Sgitheanaich Calum Rothach, is e a' bruidhinn às dèidh coinneimh a chumadh air-loidhne Dimàirt air suidheachadh a' chanain san Eilean.

Tha seo ann an co-theacsa rannsachaidh bho thoiseach an t-samhraidh a thuirt gu robh a' Ghàidhlig an cunnart a dhol à bith mar chànan coimhearsnachd an taobh a-staigh deich bliadhna. 

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid