'Tha mi gu math tric nam ònrachd'

Chan eil teagamh nach eil daoine a' faireachdainn buaidh an t-suidheachaidh a th' ann is iad a' fuireach a-staigh - nam bodhaig agus nan inntinn.

Tha dùbhlan eile ann dhan fheadhainn a tha gan cumail fhein air falbh bho dhaoine eile air adhbharan slàinte.

Bhruidhinn Eileen NicDhòmhnaill ri triùir air a' Ghàidhealtachd a dh'fheumas sin a dhèanamh gus nach bi am beatha ann an cunnart.