Coibhneas a' choròna-bhìorais

Tha coibhneas dhaoine air a thighinn am bàrr tro èiginn a' choronabhìoras agus cuiridh mi geall gum bi cuimhne aig daoine air an sin san ùine ri thighinn.

Tha cuid air preasantan beaga an leithid bìdhe a thoirt do chàch a chèile agus tha sin a' cuideachadh gu ìre le mar a tha gnìomhachasan air a bhith fulang.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris