Peataichean prìseil

Thairis air na bliadhnaichean tha sinn mothachail gu bheil peataichean cudromach dhuinn, gu h-àraidh nuair a tha cùisean duilich dhuinn.

Tha coltas gu bheil na daoine a tha gan coimhead as an dèidh fhad's a tha staing a' choròna-bhìorais againn, air a bhith trang as na bùithtean agus iad air a bhith a' ceannach stuth dhaibh.

Agus, nach iad a tha math dheth an dràsda leis gu bheil daoine a' fuireach a-staigh còmhla riutha fad an latha.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid..