Cuideachadh sa choimhearsnachd

Chuir Riaghaltas na h-Alba iomairt ùr air bhog an-diugh gus toirt air daoine obair saor-thoileach a dhèanamh.

Gheibhear fiosrachadh air readyscotland.org mu chothroman cuideachaidh, agus faodar ainm a chur sìos airson a bhith mar phàirt de sgioba saor-thoileach a chuidicheas ùghdarrasan ionadail, seirbheisean slàinte agus coimhearsnachdan.

Seo Fionnlagh Cunniffe...