Maoineachadh a’ Mhòid air a Ghearradh

Thèid an t-airgead a tha Comhairle na Gàidhealtachd a' toirt dhan Mhòd Nàiseanta Rìoghail a ghearradh, aig an aon àm 's a tha a' Chomhairle am beachd tagradh a dhèanamh airson am Mòd a chumail san sgire gach ceithir bliadhna. Chaidh an gearradh aontachadh aig coinneamh den làn-chomhairle an-diugh, far an deach ainmeachadh cuideachd gun tèid Comataidh Gàidhlig a stèidheachadh leis an ùghdarras tràth an ath bhliadhna. Tha barrachd aig Anndra MacFhionghain.