Sùil air Mion-Chànain: Cuimris

Le Bliadhna nam Mion-Chànain Dhùthchasach faisg air tighinn gu ceann, tha sinn an t-seachdain seo a coimhead air suidheachadh mion-chànain eile na Rìoghachd Aonaichte. Tric ann an Alba tha sinn buailteach a bhith a' coimhead air Cuimris mar eisimpleir air mar a ghabhas cànan a ghlèidheadh agus a bhrosnachadh. Tha am fear-naigheachd againn, Andreas Wolff, air a bhith a' rannsachadh.