An Taghadh air chuairt: Diùranais

Eadar seo agus An Taghadh bidh sinn a' toirt sgrìob air feadh na dùthcha a' beachdachadh air na cuspairean as cudromaiche anns gach sgìre. Diluain, tha an tè-naidheachd againn Eileen NicDhòmhnaill a' tadhal air Diùranais ann am fior cheann a tuath na dùthcha, agus i a' beachdachadh air dè a tha cudromach do chuid de na daoine as fhaide air falbh bho Westminster.