'Putain & Boghachan' a' leantainn

Leanaidh a phròiseict ciùil 'Putain & Boghachan' aig Ceòlas airson bliadhna eile as-deidh taic airgead de shia mìle nòt fhaighinn.

Tha 40 duine cloinne, bho air feadh Uibhist, ag ionnsachadh bogsa nam putain neo an fhidheal troimhe - agus triùir luchd-teagasg ga stiùireadh.

Dheasaich Shona NicDhòmhnaill an aithris seo.