Sgoil Stafainn aig 30

Chaidh cuirm shònraichte a chumail oidhche Haoine san Eilein Sgitheanaich a' comharrachadh 30 bliadhna bhon a dh'fhosgail Sgoil Stafainn ann an ear-thuath an eilein.

Air oidhche de cheòl, òrain is dannsa, bha cuideachd misneachd ri thoirt às - gu bheil an àireamh chloinne san sgoil air a bhith ag èirigh bho chionn goirid. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLèoid.