Clann ann an Èis

Uill, 's e an-diugh latha mòr Chlann ann an Èis agus bha sgoiltean agus buidhnean air feadh na dùthcha trang a' cruinneachadh airgid.

Thadhal Pudsey air grunn sgoiltean sna h-Eileanan an Iar gus faicinn na bha iad ris ann an sin.

Chaidh Anndra MacFhionghain còmhla ris.