Brexit agus an EU air aire nam pàrtaidhean

'S e Brexit agus a bhith a' fagail neo a' fuireach san EU an duan a bha aig na pàrtaidhean poileataigeach ann an Alba Dimàirt.

Bha iad uile a' cumail a-mach gur ann acasan a-mhàin a tha freagairt airson an argamaid a thoirt gu ceann.