BBC Naidheachdan

Aithisg bhliadhnail MG Alba ga fhoillseachadh

"Chan eil e idir iomchaidh gu bheil luchd-amhairc na Gàidhlig a' faighinn seirbhis aig ìre nas ìsle." Sin beachd cathraiche MG ALBA, agus e a' dèanamh comas eadar BBC ALBA agus an t-sianal ùr BBC Scotland. A' foillseachadh na h-aithisg bhliadhnail dh'iarr Ailean Dòmhnallach ath-sgrùdadh air craoladh Gàidhlig sa bhad feuch an gabh barrachd taic a chur ris. Tha tuilleadh aig Annabel Nic'Illinnein.