Buaidh na h-aimsire

Tha taisbeanadh air buaidh atharrachadh na sìde ann a Loch nam Madadh air aire dhaoine a ghlacadh air feadh an t-saoghail.

Chìthear am pìos ealain aig Taigh Chearsabhagh agus e a' sealltainn àirde na mara san àm ri teachd ma 's e 's gun lean atharrachadh na sìde mar a thathar an dùil.

Tha muir-làin cheanna a toirt buaidh air an ionad-ealain. Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh