Eas-aonta eadar-phàrtaidh mu ionmhas ChNES

Chaidh Riaghaltas na h-Alba as àicheadh gur e Comhairle nan Eilean Siar is lugha fhuair bhon t-airgead a chaidh a roinn am bliadhna eadar na h-ùghdarrasan iondal. Nochd a chasaid bhon a bhall Parlamaid Toraidheach Dòmhnall Camshroin. Ach thuirt ministear an ionmhais, Ceit Fhoirbeis, gu bheil pailteas airgiod aig a Chomhairle airson obair leasachaidh a dheanamh. Chan eil cinnt ann fhathast ge-ta de na gheibh na h-Eileanan bho Chùmhnant nan Eilean.

Le barrachd seo Aonghas Dòmhnallach...