Seirbheisean son tinneas an t-siùcair

Nochd dhraghan mu mar a tha tinneas an t-siùcar air a làimhseachadh airson daoine òga air a' Ghàidhealtachd.

Bha coinneamh de bhuidheann thar-phartaidh a' coinneachadh mu'n chùis ann an Inbhir Nis.

Chaidh bruidhinn cuideachd air an seòrsa adhartasan a tha air a bhith ann a thaobh tèicneòlas agus mar a tha e a' toirt piseach air beatha dhaoine a tha fulang.

Ach mar a tha Anndra MacFhionghuin a-niste ag aithris, tha dragh ann nach eil cuid a chloinn a' faighinn an aon ìre de chùram anns an sgoil sa tha iad aig an taigh