Stailc sgoile an Uibhist airson na h-àrainneachd

Bidh clann às Bun-sgoil Dhalabroig a' coiseachd a-mach às na leasanan aca Dihaoine agus iad a' dol air stailc atharrachadh na sìde.

Tha iad ag amas air a' bhuaidh a bheireadh seo air Uibhist a thoirt gu àire a' mhòr-shluaigh.