Camain ann an cunnart

Tha an sgil ann a bhith a' dèanamh chamain a-nis clàraichte air liosta de sgilean dualchais a th' ann an cunnart, 's gun ach aon duine ag obair làn ùine gan dèanamh - gu dearbha chan eil ach còignear uile gu lèir ag obair air camain.

Chan eil duine idir san dùthaich ag obair air buill son a' gheàm, a tha gan toirt a steach à Pacastan.

Seo Ailean MacLeòid.