"Obair a dhìth" air lìonraidhean cumhachd

Feumar obair mhòr a dhèanamh air lìonraidhean cumhachd na h-Alba ma tha an Riaghaltas a' dol a choileanadh na targaidean aca ro 2030 - sin a rèir Àrd-oifigear Chumhachd Ath-Nuadhachail na h-Alba, Claire Mack, 's i a' bruidhinn aig co-labhairt ann an Dùn Èideann.

Dh'fhoillsich ministearan aithris-leirsinne air an t-seachdain seo, 's iad ag ràdh gun tig cruth-atharrachadh air siostaman cumhachd na dùthcha sna deich bliadhna a tha romhainn.

Tha tuilleadh aig Ruairidh MacÌomhair.