Taighean ùra na Hearadh

Tòisichidh obair aig toiseach na h-ath mhìos air pròiseact ùr taigheadais air an Tairbeart anns na Hearadh. Cosgaidh e £1.2m agus tha dùil gun toir e sia mìosan a thoirt gu buil. 'S e companaidh à tir-mor a bhios an urra ris an obair. Tha Murray MacLeòid ag aithris às na Hearadh ...