Luchd-obrach feamad gus dùblachadh

Tha companaidh ann an Leodhas a' coimhead ris an àireamh do luchd-obrach a tha aca a dhùblachadh sna bliadhnachan ri thighinn.

Tha Companaidh Feamad Innse Galll an-dràsta a' togail factaraidh ùir, a bheir dhaibh an cothrom gluasad gu ìre-obrach ùr.

Air fhoillseachadh