Dual-chainnt an Tairbeirt

Eil fios agaibh dè th' ann an calòram? No an robh sibh a-riamh mogalled?

Seo cuid den bhriathrachas a tha a' nochdadh ann an leabhar ùr mu dhual-chainnt an Tairbeirt, taobh Loch Fìne.

'S e Aonghas Màrtainn à Cinn Tire a tha air an cruinneachadh a chur ri chèile.

Tha e mar phàirt de shreath, is leabhar aige mar thà air dual-chainnt Chinn Tìre a Deas, is fear ri tighinn fhathast mu Chàradal.

Tha Àdhamh Ó Broin am measg na tha air taic a thoirt dha Aonghas leis a' phròiseict.