Còisir Ghàidhlig an Eilean Mhuilich aig 80

Bha tachartas sonraichte ann am Muile aig an deireadh sheachdain 's iad a comharrachadh ceithir fichead bliadhna dhe'n Mhòid Ionadach san eilean agus dà fhichead bliadhna de Chòisir Ghàidhlig an Eilean Mhuilich.

Thàinig seinneadearan còmhla bho chòisirean air feadh na dùthcha airson ceilidh ann an Creag an Iubhar.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich ann dhuinne.