Blàr Arras

'S ann aig blár Arras a bha an cruinneachadh s motha de dh'Albannaich a sabaid còmhla sa chiad chogadh.

Tha mòran dhiubh air an cuimhneachadh, le na h-ainmean aca am measg cha mhòr coig deug thar fhichead mìle ainm sgrìobhte air na ballaichean mun cuairt.

Seo Dòmhnall Angaidh Moireasdain a' toirt sùil air a' bhlàr sin.