Fighe na crom-lusan

Tha eaglais ann an ceann a tuath Shiorrachd Lannraig air taisbeanadh sonraichte a dhèanamh no, bu chòir a ràdh, fhighe - airson latha a' chuimhneachaidh.

Tha coithional Seann Eaglais Chomar nan Allt air na mìltean de chrom-lusan fhighe ri chèile, a bhios croichte eadar gailearaidhean na h-eaglaise air an ath-sheachdain.

Tha seo mar chuimhne air còrr 's tri fichead de dh'fhir a bhaile a chaill am beatha anns a' Chogadh Mhòr. Tha an aithris seo aig Ruairidh MacIomhair.