Buaidh a' chogaidh air Beinn na Fadhla

Chaidh còrr's leth cheud fireannach às Beinn na Fadhla a'chall sa Chogadh Mhòr agus bha teaghlaichean ann a' chaill barrachd air aon duine.

Tro'n chogadh, agus às a dhèidh, mar a thachair ann an iomadach sgìre, chùm na boireanaich obair an fhearainn a' dol agus an t-eilean gann de dh'fhir.

A' leanntainn na sreath againn air buaidh a' chogaidh, tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.