An fheadhainn a dhiùlt sabaid

Ann a bhith a' cuimhneachadh air a' Chogadh Mhòr, tha sinn dualtach a bhith a' smaointinn air an fheadhainn a chaidh a shabaid aig uchd a' bhlàir.

Ach tha sgeulachdan eile ri innse mu'n fheadhainn a dhiùlt sin a dhèanamh sgeulachdan a bh'air am mùthachadh fad bhliadhnaichean mòra.

Tha an aithris seo aig Ruairidh MacIomhair.