Buaidh a' Chogaidh Mhòir air an Rubha

Mar iomadh sgire eile chaill an Rubha ann an Leòdhas an cuid fhèin sa Chogadh Mhòr, rud a thug buaidh mhòr air na dh'fhàg iad às an dèidh, agus air an sgìre.

Chaidh tòrr a-null thairis às dèidh dhan chogadh a thighinn gu ceann.

Chruinnich Comann Eachdraidh an Rubha mòran fiosrachaidh bho mhuinntir na sgìre, leithid Mhurchaidh MhicLeòid, a tha a' tòiseachadh le sgeulachd athar-san air a' Chiad Chogadh.