Buaidh a' chogaidh air coimhearsnachdan iomain

Bha àite sònraichte aig an iomain san dòigh anns an robh cuid de choimhearsnachdan Gàidhealach a' comharrachadh 100 bliadhna bhon Chogadh Mhòr thairis air na ceithir bliadhna mu dheireadh.

Bha an iomain aig cridhe beatha na Gàidhealtachd aig an àm, agus chaillear gu leòr de chluicheadairean tron chogadh.