A' cuimhneachadh air na fuadaichean

Chaidh seirbhis shònraichte a chumail an-diugh mar chuimhneachan air na fuadaichean.

Bha cuideachd buill de chlann Guinne an làthair aig an t-seirbheis ann an eaglais Chill Donnain 's cruinneachadh eadar-nàiseanta aca san sgìre.

Tha tuilleadh aig Doneil MacLeòid.