Pìobairean a' dèanamh air New York

Tha còmhlan Pìoba Sgoil Lìonacleit a' dèanamh air New York, a' riochdachadh nan Eilean Siar aig seachdain tartain a' bhaile.

Bidh na sgoilearan cuideachd a' dèanamh luaidh air Eilidh NicLeòid, a bha i fhèin na pàirt dhen bhuidhean, ach a chaochail san ionnsaigh cheannairc ann am Manchester an uiridh.

Chaidh Iain MacAonghais a thadhal air a' chòmhlan mus do dh'fhalbh iad.

Air fhoillseachadh