Taisbeanadh Mhic an Tòisich

Fosglaidh taisbeanadh ùr mun neach-ealain agus ailtire ainmeil Tearlach Rennie Mac an Tòisich ann an taigh-tasgaidh Khelvingrove ann an Glaschu a-maireach.

Tha an taisbeanadh, Charles Rennie Mackintosh, Making the Glasgow Style, mar phàirt de shreath thachartasan a' comharrachadh ceud gu leth bliadhna bho rugadh e.

A thuilleadh air obair Mhgr Rennie Mhic an Tòisich fhèin, tha obair an luchd-ealain cliùiteach a bha ag obair còmhla ris ga thaisbeanadh cuideachd.

Fhuair Ruairidh MacIomhair ro-shealladh: