An Lanntair a' fosgladh air an t-Sàbaid son a' chiad uair

Dh'fhosgail An Lanntair ann a Steornabhagh air an t-Sàbaid airson a chiad uair an-dè, le timcheall air dà cheud gu leth duine a' dol ann airson fiolm a choimhead neo pàirt a ghabhail ann am bùthan-obrach.

Eadar seo agus deireadh a Mhàirt bidh an t-ionad ealainn fosgailte airson aon Sàbaid gach mìos mar sgeama pìleat.

Ach tha an co-dhunadh a bhith a' fosgladh seachd latha air na h-uidhear do chonnspaid aobharachadh, mar a tha Ruaraidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh