Tìodhlaicean gan cruinneachadh do sheann daoine

Tha oileanaich agus luchd-teagaisg aig Colaiste Earra-Ghàidheal air a bhith a' trusadh nan ceudan thiodhlaicean Nollaige thar nan laithean mu dheireadh.

Thèid na prèasantan a thoirt gu dachaighean cùraim anns an sgìre.

Fhuair iad tìodhlaicean bho mhuinntir an àite agus bho ghnìomhachasan.

Seo Andreas Wolff.

Air fhoillseachadh