"Sin bin" anns an iomain?

Tha Comann na Camanachd ag iarraidh bheachdan air a' phlana cluicheadairean a chur far na pàirce airson deich mionaidean ma gheibh iad càirt bhuidhe - neo "sin bin".

Bidh co-dhùnadh ann aig coinneimh-buird a' Chomainn aig deireadh na h-ath mhìos.

Fhuair Dòmhnall MacLaomainn beachd bho Eanraig MacAonghais a bha bliadhnaichean mòra na rètire iomain.

Air fhoillseachadh