Clann-sgoile Chomar nan Allt a' cur òran Nollaig ùr air bhog

Dhuibh-se a tha dèigheil air òrain Nollaige - tha fear ùr ann as urrainn sibh a chluich.

Thàinig faisg air mìle sgoilear ann an Comar nan Allt còmhla airson òran Nollaig Gàidhlig ùr a chlàradh.

Se an t-amas a-nis 'na charts' a' ruighinn.

Tha tuilleadh aig Seonaidh MacCoinnich.

Air fhoillseachadh