An Oriana a' tadhal air Stèornabhagh

Tha an soitheach-turais as motha dhen bhliadhna air a bhith ann an Steòrnabhagh.

Thàinig mu 1800 duine far an Oriana airson a dhol air thuras timcheall na sgìre.

Tha turasachd san fharsaingeachd air a bhith a' fàs sna h-Eileanan, ach tha an seòrsa turasachd-sa, na soitheachan-turais, air a bhith fàs buileach bho chionn dhà na thrì bliadhnaichean.

Seo Catriona NicIllinnein.

Air fhoillseachadh