Café Cait san Òban

Tha cafe cait air tòiseachadh anns an Òban bho chionn ghoirid 's a lethid a-nis a' fàs fasanta air feadh an t-saoghail.

Às dèidh do Hope Kitchen, a bhitheas a' toirt biadh do dhaoine aig nach eil mòran airgid, gluasad gu àite ùr tha iad a-nis air iomadach rud ùr a thòiseachadh.