Pàrantan cudromach 'son a bhith a' brosnachadh na Gàidhlig

Dh'fhaodadh gur iad pàrantan as cudromaiche a thaobh a bhith a' brosnachadh na Gàidhlig san àm ri teachd - fiu 's mur a h-eil iad a' bruidhinn a' chànain.

Tha sin a-rèir rannsachaidh bho Oilthigh Shrath Chluaidh.

Bhruidhinn Iain MacAonghais ri Ciorstaidh NicLeòid, a tha na h-eòlaiche air Gàidhlig ann am foghlam, a thug beachd seachad air a' phìos rannsachaidh.

Air fhoillseachadh