Sgoilearan Bun-sgoil Ratharsair a' faighinn greis-gnìomhachais

Tha sgoilearan Bun-sgoil Ratharsair an-dràsta a' faighinn cothrom sgilean ionnsachadh ann an farsaingeachd roinnean leithid còcaireachd, croitearachd, aoigheachd agus an t-seirbheis slàinte.

Mairidh a' ghreis-gnìomhachais seo sa choimhearsnachd seachdain.

Agus ma shoirbhicheas leatha thathas an dòchas a leudachadh gu bun-sgoiltean eile san Eilean Sgitheanach.

Tha tuilleadh aig Seonaidh MacCoinnich.