Milleadh mòr air factaraidh Scapaigh

Tha rannsachadh a' dol mu dè dh'adhbhraich teine a rinn sgrios air factaraidh ann an Scalpaigh aig deireadh na seachdainn-sa chaidh.

Thòisich an teine feasgar Dihaoine ach bha luchd-smàlaidh fhathast ann an-dè a' cumail bùrn ri pìosan dhith a bha fhathast teth.

Bha 13 duine ag obair san fhactaraidh - cha deach duine a leòn.

Seo Catriona NicIllinnein.