An Comh. Dick Walsh a' fàgail Chomhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid

Uill, tha an taghadh ionadail a' teachd oirnn.

'S ann Dihaoine a thig fios air coltas nan Comhairlean ùra. Bidh ceannard ùr air Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid, 's gun Dick Walsh a' seasamh a-rithist.

Tha Mgr Walsh air a bhith na Chomhairliche anns an sgìre airson 40 bliadhna - ceithir bliadhna deug dhiubh sin mar cheannard.

Seo Andreas Wolff.

Air fhoillseachadh