Uard Ùig agus Ceann a Tuath nan Loch

Anns na taghaidhean ionadail, tha 60 tagraiche anns na h-Eileanan an Iar agus nas lugha na seachdain a-nis mus bi an taghadh ann, tha iad uile trang ag iomairt.

Ann an Sgìre' Ùig agus Ceann a Tuath nan Loch ann an Leòdhas, tha ceathrar a' strì airson trì seataichean.

Chaidh Eilidh NicLèoid a dh'fhaicinn ciamar a tha a' dol dhaibh.